باید گفت که دسنویس دیگه بسته شد . از همگی التماس و تمنای دعا داریم تو این شبا ... . .
بگذریم، یک زمانی دل گواهی میداد یک غلطی میکردم، هر چقدر هم اگر چپ و چوله و اشتباه بود، اما حالا ک دیگر دلی نمانده دختر، تمام شد، تمام شدم!
ارتباط: dasnevis.com@gmail.com